Verjaring

Verjaring

Wie wat te vorderen heeft van een ander, moet daar op tijd werk van maken. De meest voorkomende vorderingen (vordering tot nakoming van een verplichting tot levering of betaling en de schadevergoedingsvordering) verjaren na vijf jaar, hoewel daarop vele uitzonderingen bestaan waarin de verjaringstermijn korter of langer is (bijvoorbeeld: drie jaar bij afwijzing van dekking door een verzekeraar). Om vast te kunnen stellen wanneer een vordering verjaart, moet worden vastgesteld wanneer de verjaringstermijn begint te lopen. Meestal is dat op het moment van opeisbaarheid. Voor een vordering tot schadevergoeding geldt dat de verjaringstermijn pas begint op het moment dat ook bekend is wie de aansprakelijke persoon is.

De termijn kan worden verlengd door de verjaring te stuiten vóór het einde van de termijn. Bij een vordering tot nakoming van verplichtingen uit een overeenkomst kan dat door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich zijn recht op nakoming ondubbelzinnig voorbehoudt.

Belangrijk is dat een verjaarde vordering wel blijft bestaan, het is alleen niet meer mogelijk om een verjaarde vordering af te dwingen. Als een verjaarde factuur alsnog wordt voldaan, dan is geen sprake van onverschuldigde betaling en kan het betaalde dus niet worden teruggevorderd. Ook blijft het mogelijk om een verjaarde vordering te verrekenen met een vordering van de wederpartij.

Wordt u geconfronteerd met een wederpartij die zich op verjaring beroept of heeft u vragen over verjaring van uw eigen verplichtingen, neem dan gerust contact met ons op

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl