Klachtenregeling

Van Kempen advocaten hecht grote waarde aan uw tevredenheid en spant zich tot het uiterste in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Dit neemt niet weg dat het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. In dat geval hoort Van Kempen advocaten dat graag. Van Kempen advocaten zal dan -in samenspraak met u en met in achtneming van de onderstaande regeling- zo snel als mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht : iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens Van Kempen advocaten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;

klager : u als cliënt of uw vertegenwoordiger die een klacht uit;

klachtenregeling : dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de door Van Kempen advocaten gehanteerde klachtenprocedure;

klachtenfunctionaris : de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Kempen advocaten en u als cliënt.
Van Kempen advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen
Deze klachtenregeling heeft tot doel:

– het vastleggen van een procedure om een klacht van een klager binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
– het vastleggen van een procedure om de oorzaken van de klachten vast te stellen;
– behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
– verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening
Deze klachtenregeling is openbaar bekend gemaakt. Van Kempen advocaten wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. Van Kempen advocaten heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch. 

Artikel 5 Interne klachtprocedure
Indien u als cliënt Van Kempen advocaten benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. E.C.M.J. van Kempen die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

  1. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  2. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  4. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden
1.    De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.    Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.    De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4.    De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie
1.    Van Kempen advocaten registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.    Van Kempen advocaten inventariseert periodiek de klachten en verbetert op basis daarvan interne procedures.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl