Garantieclausule NEN 1010

Garantieclausule NEN 1010

Het komt regelmatig voor dat verzekeraars een schade-uitkering weigeren met een beroep op de garantieclausule “Elektrische Installatie”. Verzekeraars stellen daarin veelal dat de elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, norm NEN 1010 en dat de installatie eenmaal per 3 jaar door een elektrotechnisch bureau gecontroleerd moet worden.

Een dergelijke clausule is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar; niet duidelijk is waaraan de keuring dient te voldoen, op welke wijze getoetst dient te worden, welke eisen worden gesteld aan het elektrotechnisch bureau en welke versie van NEN 1010 wordt bedoeld etc.. Ook rechters blijken in de praktijk nog wel eens moeite te hebben met het doorgronden van deze materie.

Van belang is dat de omstandigheden van het specifieke geval goed onderzocht worden. In veel gevallen blijkt dat verzekeraars ten onrechte een beroep doen op de garantieclausule NEN 1010.

Indien er bijvoorbeeld geen sprake is van een causaal verband tussen een eventuele schending van de garantieclausule en de oorzaak van de brand, dan kan de verzekeraar de schade-uitkering normaliter niet weigeren. Voorts is van belang te onderzoeken of de betreffende garantieclausule wel onderdeel uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst. Ik constateer regelmatig dat dit niet het geval is, zodat schade-uitkering alsnog dient plaats te vinden.

Laat u zich dus niet om de tuin leiden en wees kritisch als uw verzekeraar onder het mom van “schending van de garantieclausule NEN 1010” uw schadeclaim afwijst.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door