Echtgenoot is ook verzekerd

Echtgenoot is ook verzekerd

De wet bepaalt dat een verzekering de belangen dekt van degene die de verzekering heeft afgesloten. In de polis of de bijbehorende voorwaarden is soms bepaald dat de belangen van meerdere mensen, bijvoorbeeld gezinsleden of huisgenoten, zijn meeverzekerd, maar niet altijd is dat het geval.

Indien een zaak door huwelijk of geregistreerd partnerschap in een gemeenschap valt, dan zijn de deelgenoten op grond van de wet voor hun belang meeverzekerd, ook als de polis en de voorwaarden daaromtrent niets bepalen. Dit kan van belang zijn als de verzekeraar dekking weigert voor een schade die is veroorzaakt door opzet of roekeloos handelen van de verzekeringnemer. Op grond van de wet hoeft de verzekeraar de verzekerde die met opzet of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt, niet schadeloos te stellen. Dat betekent echter ook dat de verzekeraar wel de schade moet vergoeden van de echtgenoot of de geregistreerd partner die geen opzet of schuld had aan het ontstaan van de schade aan een zaak die in de gemeenschap valt. De wetgever heeft daarmee een vangnet gecreëerd voor echtgenoten en geregistreerde partners.

Sommige verzekeraars proberen het hiervoor omschreven vangnet te omzeilen door schade die ontstaat door opzet of roekeloosheid van iedere verzekerde uit te sluiten van dekking. In die gevallen is het van belang welke personen volgens de polis(voorwaarden) als verzekerde moeten worden aangemerkt. Laat u in voorkomend geval adviseren door een in het verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat over de mogelijkheden om de afwijzing van uw claim aan te vechten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door