Bewijs brandstichting

Bewijs brandstichting

Bij brandschade komt het regelmatig voor dat verzekeraars weigeren de schade uit te keren vanwege (vermeend) “negatieve betrokkenheid van de verzekerde”. Juridisch gezien doet de verzekeraar in dat geval een beroep op artikel 7:952 BW, waarin is bepaald dat de verzekeraar niet verplicht is de schade uit te keren, indien de verzekerde de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

Voor de verzekerde is van belang dat op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. HR 12 januari 2001, NJ 2001, 419) geldt dat de verzekeraar de oorzaak van de brand moet bewijzen en tevens het bewijs moeten leveren dat de schade door opzet of roekeloosheid van verzekerde is ontstaan. De Hoge Raad heeft er uitdrukkelijk op gewezen dat het risico dat onbewezen blijft dat de brand door opzet of roekeloosheid van de verzekerde is ontstaan, op de verzekeraar rust.

Eén van de argumenten waarop de verzekeraar zich vaak beroept, is dat de verzekerde “een financieel motief” bij brandstichting heeft gehad. Dergelijke argumenten worden in de rechtspraak kritisch beoordeeld. In dit kader wordt gewezen op een interessante uitspraak van Rechtbank
Arnhem, LJN: BC0207, waarin werd overwogen: “Kennelijk ging het nog steeds niet goed, zo concludeert de rechtbank, maar dat een faillissement onafwendbaar was is onvoldoende gebleken. (…) In ieder geval staat vooralsnog niet vast dat er sprake is geweest van een zodanige reactie van [naam directeur] op de financiële situatie van [eiseres] dat hij hierin een motief voor brandstichting heeft gevonden, nog daargelaten dat de aanwezigheid van een motief nog niet van ieder mens een brandstichter maakt.”

Van Kempen advocaten behandelt veelvuldig brandschade zaken, waarbij de verzekeraar dekking weigert vanwege negatieve betrokkenheid van de verzekerde. Helaas is gebleken dat verzekerden regelmatig op valse gronden worden beschuldigd van brandstichting, althans dat de verzekeraar niet in staat is het bewijs van brandstichting te leveren. Van Kempen advocaten heeft een groot aantal van dit soort zaken met succes aangevochten, met als gevolg dat de schade (inclusief rente en kosten) alsnog aan de verzekerde moest worden uitgekeerd.

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door