Schade: Wat nu?

Schade: Wat nu?

Iedereen heeft wel eens een schadegeval waarbij een beroep op de verzekering werd gedaan. Het zal u wellicht verbazen, maar ook het traject van de schade tot aan de uitkering is deels vastgelegd in de wet. Het gaat hierbij om de meldings- en inlichtingenplicht van artikel 7:941 BW. In de praktijk komt het regel-matig voor dat de verzekeraar zich beroept op een schending van de mededelings- en/of inlichtingenplicht. Hieronder zal ik kort uitleggen wat deze begrippen inhouden en wat de consequenties bij niet-naleving daarvan zijn.

De meldingsplicht houdt in dat een verzekeringnemer zo spoedig mogelijk de verzekeraar op de hoogte stelt bij een verwezenlijking van het risico, in de volksmond schade. De ratio is dat de verzekeraar in een vroeg stadium bij de schade wordt betrokken, zodat hij naar behoren de uitkeringsplicht kan beoordelen. In het kader van de beoordeling is de inlichtingenplicht van belang. De inlichtingenplicht is een verplichting aan de verzekernemer of uitkeringsgerechtigde om binnen een redelijke termijn alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke van belang zijn voor de beoordeling van de uitkeringsplicht. Hierbij kunt u denken aan de opgave van de gestolen goederen of de wijze van het ontstaan van een brand.

De minst verstrekkende consequentie van een schending van de meldings- of inlichtingenplicht is dat u schadeplichtig bent. De verzekeraar mag dan de uitkering verminderen met de geleden schade. Kortom, er is wel een uitkering, maar die is minder hoog dan de daadwerkelijk geleden schade.

Verstrekkender is het verval van recht op uitkering. Dit houdt dat u geen enkel recht op uitkering van verzekeringspenningen heeft. De verzekeraar kan dit op twee gronden inroepen. De verzekeraar is in een redelijk belang geschaad of de verzekeringnemer heeft de verzekeraar opzettelijk misleid.

In veel gevallen blijkt dat de verzekeraar zich ten onrechte beroept op een schending van de meldings- of inlichtingenplicht en dat de verzekeraar ten onrechte stelt dat het recht op uitkering is komen te vervallen. De reden hiervan is veelal dat een verzekeraar meent dat sprake is van opzet tot misleiding. Deskundige hulp direct na een schadegeval kan dit voorkomen. Van Kempen advocaten biedt u deze deskundigheid. Wij kunnen u voorbereiden en begeleiden tijdens een interview met de verzekeraar. Neemt u in een voorkomend geval vrijblijvend contact met ons op.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door