“Aanzegplicht”

“Aanzegplicht”

Deze week breng ik u op de hoogte van een noviteit in het wetsvoorstel werk en zekerheid. Om de rechtspositie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer te versterken komt de wetgever met de aanzegplicht. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever een werknemer tijdig op de hoogte stelt van al dan niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Tijdig is in dit geval minimaal één maand voor het einde van het dienstverband.

In de meest voorkomende gevallen zal de aanzegplicht een rol spelen bij de beëindiging van een dienstverband. Indien een werkgever niet tijdig het einde van een dienstverband aanzegt, is hij een boete verschuldigd. Voor elke dag dat een werkgever te laat is met het aanzeggen, is hij het dagloon verschuldigd. Als een werkgever helemaal niets aanzegt, is hij een maandloon verschuldigd.

De aanzegplicht is ook verplicht indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet, maar dat de werkgever andere arbeidsvoorwaarden wil toepassen. Als deze andere voorwaarden niet uiterlijk één maand van tevoren worden aangezegd, blijven dezelfde voorwaarden van toepassing. De aanzegplicht geldt niet bij tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder vaste einddatum. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vervanging van een zieke werknemer. De werkgever heeft in dat geval geen invloed op de einddatum van de arbeidsovereenkomst, zodat praktisch niet aan de aanzegplicht voldaan kan worden.

De aanzegplicht geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op 1 augustus 2014 of later eindigen.

Ik adviseer u om de termijnen te agenderen en tijdig per aangetekende brief dan wel voor akkoord ondertekende brief aan de aanzegplicht te voldoen. Overigens dient het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer aangenomen te worden. Ik zal dit proces nauwlettend in de gaten houden en u nader informeren

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door