Klachtplicht

Klachtplicht

Komt een contractuele wederpartij zijn verplichtingen niet naar behoren na, dan moet daartegen tijdig worden geprotesteerd. Wordt niet tijdig geprotesteerd, dan kan op het gebrek in de prestatie van de wederpartij geen beroep worden gedaan.

Bij consumentenkoop bepaalt de wet dat de koper tijdig protesteert als hij dit doet binnen twee maanden nadat hij het gebrek in de afgeleverde zaak heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Echter, bij de meeste andere overeenkomsten is de wet minder duidelijk. De wet kent een algemene bepaling dat binnen bekwame tijd moet worden geprotesteerd tegen een gebrek in de door de wederpartij verrichte prestatie. Maar wat is binnen bekwame tijd?

In zijn arrest van 8 februari 2013 heeft de Hoge Raad daaromtrent overwogen dat de tijd die is verstreken tussen het tijdstip dat bekendheid met het gebrek bestaat of redelijkerwijs diende te bestaan, en dat van het protest, een belangrijke factor is bij de beoordeling of binnen bekwame tijd is geklaagd, maar dat het tijdsverloop op zichzelf niet doorslaggevend is. Dat betekent dat er bijkomende omstandigheden moeten zijn wil een beroep op schending van de verplichting binnen bekwame tijd te protesteren kunnen slagen.

Een bijkomende omstandigheid kan zijn dat de wederpartij die een gebrekkige prestatie heeft geleverd, is benadeeld door een langer tijdsverloop tussen het ontdekken of redelijkerwijs behoren te ontdekken van het gebrek, en het moment waarop werd geprotesteerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als door het lange tijdsverloop bewijsmateriaal verloren is gegaan dat bewaard zou zijn gebleven als eerder zou zijn geprotesteerd. Is de wederpartij niet benadeeld door een langer tijdsverloop, dan zal minder snel sprake zijn van schending van de klachttermijn.

Een concreet antwoord op de vraag wat ‘binnen bekwame tijd’ is, is niet in algemene zin te geven. Te vroeg klagen kan als vervelend worden ervaren, zowel door uzelf als door uw wederpartij. Te laat klagen is voor uzelf nog veel vervelender, omdat u dan uw rechten verspeelt. Om uw aanspraken veilig te stellen blijft het van belang om zo spoedig mogelijk bij uw wederpartij te protesteren als die wederpartij zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt. In een voorkomend geval kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl