Gevolgen van verzwijging bij een verzekeringsaanvraag

Gevolgen van verzwijging bij een verzekeringsaanvraag

Als de aanvrager van de verzekering één of meer vragen op het formulier onbeantwoord laat en de verzekeraar desondanks de aanvraag accepteert, dan kan de verzekeraar er later geen beroep op doen dat die vragen niet zijn beantwoord. De verzekerde die een vraag op het aanvraagformulier onjuist beantwoord waarna de verzekeraar de aanvraag accepteert, loopt het risico dat de verzekeraar zich later met succes kan beroepen op schending van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering.

De gevolgen van schending van de mededelingsplicht zijn afhankelijk van de aard en de ernst van de schending.

Indien een aanvrager een vraag op het aanvraagformulier opzettelijk onjuist beantwoordt om de verzekeraar te misleiden, bijvoorbeeld omdat hij anders geen verzekering zou kunnen afsluiten, dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren als er een schade ontstaat.

Als er geen sprake is van opzet om de verzekeraar te misleiden, dan moet de verzekeraar gewoon uitkeren als de onjuist medegedeelde feiten niet van belang zijn voor de beoordeling van het risico.

Indien de verzekeraar een hogere premie zou hebben gevraagd of de verzekering tot een lager bedrag zou hebben gesloten als hij van de ware stand van zaken op de hoogte zou zijn geweest, dan moet een verzekeraar wel dekking bieden, maar wordt de uitkering verminderd naar evenredigheid van hetgeen de premie meer zou hebben bedragen of de verzekerde som minder zou zijn geweest. Als de
verzekeraar andere voorwaarden zou hebben bedongen als het formulier correct ingevuld zou zijn geweest, dan hoeft hij slechts uit te keren met inachtneming van de betreffende voorwaarde.

Als een verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben afgesloten, dan hoeft hij niet uit te keren.

Als een verzekeraar zich beroept op het onjuist invullen van het aanvraagformulier, dan dient zij dat te bewijzen en zal zij tevens moeten aantonen hoe zij zou hebben gehandeld bij kennis van de ware stand van zaken. Het is lastig om achteraf vast te stellen hoe een verzekeraar zou hebben gehandeld als hij ten tijde van de aanvraag wel de juiste informatie had ontvangen. Zou hij de verzekering wel hebben afgesloten? Zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke premie? Als de verzekeraar niet reeds bij de aanvraag heeft duidelijk gemaakt wat zijn acceptatiebeleid is, dan geldt het acceptatiebeleid
van ‘een redelijk handelend verzekeraar’. Aan de hand van dit criterium zal een rechter toetsen of de verzekeraar de aangevraagde verzekering zou hebben geaccepteerd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wordt u geconfronteerd met een weigerachtige verzekeraar die zich beroept op schending van de mededelingsplicht bij de aanvraag van een verzekering, dan is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in het verzekeringsrecht. Hij kan u adviseren over de vraag of het standpunt van de verzekeraar correct is en of het zinvol is om daartegen juridische stappen te ondernemen.

 

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door