Borgtocht riskant?

Borgtocht riskant?

In de praktijk staan cliënten vaak garant of borg voor schulden van anderen. Vaak in familiaire kring van (groot)ouders voor aflossing van schulden van (klein)kinderen aan de bank of als bestuurder voor de schuld van zijn besloten vennootschap. Kredietgevers (banken) maken veel gebruik van de overeenkomst van borgtocht. Als de schuldenaar zijn rente- en aflossingsverplichtingen niet tijdig nakomt en in gebreke is gesteld, dan heeft de bank als schuldeiser immers de mogelijkheid om de borg aansprakelijk te stellen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een borgtocht al dan niet aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Voor een ‘particuliere’ borgtocht geldt een aantal (aanvullende)beschermingsmaatregelen: onder andere dat deze slechts geldig is tot een bepaald in geld uitgedrukt maximum, slechts kan worden bewezen in geschrift en de borg zich niet kan verbinden onder zwaardere voorschriften dan de hoofdschuldenaar. Bovendien is voor een geldige particuliere borgstelling toestemming van de echtgeno(o)t(e) van de borg vereist.

Een cliënt had zich voor een grote geldschuld van een zakelijke relatie aan de bank borg gesteld. Omdat cliënt er alle vertrouwen in had dat deze relatie wel aan haar betalingsverplichtingen aan de bank zou voldoen en er allerlei zekerheden waren beloofd, had zij zich als borg gesteld en van allerlei wettelijke beschermingsregels afgezien.

Hoewel deze borgstelling veel weg had van een ‘blanco cheque’ is deze cliënt met een beroep op dwaling toch nog onder deze borgstelling uit kunnen komen. De rechtbank heeft de borgstelling om die reden vernietigd en cliënt kwam met de schrik vrij. Een borgstelling blijft hoe dan ook riskant! Mocht u tegen dit soort problemen aanlopen, dan kunt u contact met ons opnemen.

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl